Intelligenskomponenter

Intelligensen er evnen til å løse oppgaver. Den består av flere komponenter - matematisk intelligens, romorientering, 2D-orientering, verbal intelligens, motorisk intelligens og hukommelse. En god IQ-test skal teste og måle alle disse komponentene.

Intelligensen er evnen til å løse oppgaver. Den består av flere komponenter – matematisk intelligens, romorientering, 2D-orientering, verbal intelligens, motorisk intelligens og hukommelse. En god IQ-test skal teste og måle alle disse komponentene.

Intelligensen er en medfødt evne, man kan altså ikke påvirke dens verdi, men den kan videreutvikles mha. av modellsituasjoner eller erfaring.

Man er vanligvis ikke flink på ett intelligensområde, men oppnår bedre resultater på vlere intelligensområder. Intelligensen er likevel ofte orientert om et konkret område hvor man er flinkere enn på et annet område. Oversettere og diktere har god verbal intelligens, arkitekter har bedre romforestillingsevne. Når man fyller ut testen, har man følelsen av at noen spørsmål er enklere enn andre.


Matematisk intelligens

Den matematiske intelligensen vises f.eks. som evne til logisk tenking og logisk analyse av situasjoner og problemer eller korrekt bruk av matematiske operasjoner. Oppgavene i IQ-tester gjelder ofte tallrekker hvor det mangler tall.

Den matematiske intelligensen kan også måles ved å fylle inn bokstaver, og disse oppgavene bygger på et matematisk prinsipp.
F.eks.: fyll inn neste bokstav: O Q S T ...


Romintelligens

Romintelligensen gir uttrykk for hvordan man iakttar verden rundt seg. Det er vanligvis arkitekter og billedhoggere som har denne evnen høyt utviklet. Oppgavene som tester denne typen intelligens, gjelder dreining av tredimensjonale objekter.


Visuell „2D“-intelligens

Den visuelle intelligensen gjelder å finne optiske forskjeller og likheter på gjenstander.


Verbal intelligens

Den verbale intelligensen vises som språkfølelse for morsmålet og fremmede språk, som bruk av passende ord, forståelse for ordenes betydning og kunst å se forskjeller mellom ordenes betydning. Ofte er det oversettere, jurister eller diktere som har denne typen intelligens.

Denne typen intelligens testes f.eks. ved å velge bort ord som ikke hører til andre, eller ved å fylle ut deler av ord slik at de nye ordene som er blitt til, er meningsfulle.


Motorisk intelligens

En del av den motoriske intelligensen er f.eks. koordinering av bevegelser, behov for å være i bevegelse eller evne til å arbeide og håndtere forskjellige gjenstander. Av og til blir den også kalt den praktiske intelligensen.


Hukommelse

Hukommelsen testes bare unntaksvis selv om den også er en del av intelligensen.

 

Disse typeeksemplene nevnes bare for å illustrere forholdene. IQ-tester er laget av fagfolk innen IQ-måling og testing. Vi holder på å forberede tester i enkelte intelligenskomponenter på webben IQ-TESTER.

IQ-tester

Medfødt intelligensTest din medfødte intelligens i denne enestående IQ-testen som er...

Nummerisk intelligensTesting av den nummeriske intelligensen gjelder stort sett...